Regulamin wynajmu domu

 

1. Niniejszy Regulamin określa zasady wynajmu domu w miejscowości Marksewo nr 27-II-10.

2. Goście wynajmują dom na okres i liczbę osób określoną w potwierdzeniu rezerwacji.

3. Goście mogą przebywać w domu oraz na przylegającym terenie wraz z osobami towarzyszącymi w liczbie nie większej niż liczba określona w potwierdzeniu rezerwacji i przez czas określony w potwierdzonym zamówieniu.

4. Na terenie posesji można parkować wyłącznie samochody osobowe lub motocykle.

5. Parkowanie przyczep kampingowych na terenie posesji jest zabronione.

6. Rezerwacja domu nabiera mocy po wpłaceniu zadatku – 40% ceny.

7. Zwrot zadatku może nastąpić pod warunkiem, że wynajmujący zgłosi rezygnację co najmniej 30 dni przed terminem rozpoczęcia okresu najmu w sezonie letnim, lub 21 dni w pozostałym okresie, w przeciwnym razie wynajmujący traci wpłacony zadatek.

8. Koszty związane z anulowaniem rezerwacji wynikają z konieczności pokrycia przez właściciela nakładów poniesionych na utrzymanie przedmiotu najmu w stanie gotowości oraz kompensują utratę ewentualnych zysków z wynajmu domu innym gościom.

9. Właściciel zastrzega sobie możliwość żądania złożenia kaucji jako zabezpieczenia opłat za ewentualne uszkodzenia i szkody. Wysokość kaucji będzie podana w potwierdzeniu rezerwacji, lecz nie może przekroczyć kwoty 300 PLN. Kaucja zostanie zwrócona w trybie uzgodnionym indywidualnie z gośćmi (gotówką lub przelewem).

10. Wydanie kluczy następuje po uiszczeniu pełnej należności za wynajem oraz po złożeniu przez wynajmującego oświadczenia o treści zawartej w Załączniku.

11. Podana w opisie domu cena jest ceną brutto i obejmuje :

- pobyt w domu ustalonej uprzednio liczby osób,

- koszt zużytych przez gości mediów (energia, woda, gaz, ogrzewanie),

- przygotowanie pościeli,

- przygotowanie sprzętu pływającego (łódź, kajak).

12. Doba hotelowa trwa od godz. 15.00 w dniu przyjazdu do godz. 11.00 w dniu wyjazdu.

13. Goście zobowiązani są do poinformowania właściciela o godzinie swojego przybycia najpóźniej na cztery godziny przed przyjazdem do domu.

14. W przypadku braku możliwości dotarcia na umówioną wcześniej godzinę goście proszeni są o telefoniczne powiadomienie właściciela.

15. Goście otrzymują klucze, które zobowiązani są zwrócić w dniu wyjazdu. Za zgubienie kluczy do domu wynajmujący ponoszą opłatę w wysokości 200 PLN.

16. Zakwaterowanie i wykwaterowanie następuje w obecności właściciela domu.

17. W przypadku wystąpienia jakiejkolwiek awarii wynajmujący ma prawo i obowiązek zgłoszenia jej oraz skorzystania z odpowiedniej pomocy zapewnionej przez właściciela.

18. Inne obowiązki wynajmujących:

- wynajmujący odpowiadają finansowo za wszystkie szkody powstałe w domu w czasie ich pobytu i wyrażają zgodę na to, aby wszelkie naprawy zniszczeń lub usunięcia usterek powstałych z ich winy wykonane zostały na ich koszt,

- wynajmujący po przyjeździe, ale przed wprowadzeniem się, zobowiązani są odebrać dom, tzn. sprawdzić meble, okna, kabinę prysznicową i pozostałe urządzenia znajdujące się w domu. Uwagi co do uszkodzeń, zniszczeń należy zgłosić natychmiast do właściciela domu. Brak uwag ze strony wynajmujących co do takich uszkodzeń w ciągu 2 godzin po otrzymaniu kluczy oznacza, że nie mają oni zastrzeżeń co do całego domu, a wszystkie urządzenia, meble znajdują się w dobrym stanie,

- podczas oddawania kluczy wynajmujący mają obowiązek zgłosić właścicielowi usterki, zniszczenia powstałe w czasie ich pobytu i pokryć koszty naprawy,

- wynajmujący są zobowiązani do przekazania domu i posesji w takim stanie, w jakim je zastali,

- ze względu na bezpieczeństwo i komfort wszystkich przebywających u nas gości, w domu obowiązuje całkowity zakaz palenia.

Załącznik

OŚWIADCZENIE

Potwierdzam przyjęcie kaucji w wysokości ……..zł jako zabezpieczenie opłat za ewentualne uszkodzenia i szkody w wynajmowanym domu – Marksewo 27-II-10. Kaucja zostanie zwrócona w 100% w dniu opuszczania domu, tj ………… r., po odbiorze domu i braku zastrzeżeń co do całego wyposażenia. Ponadto wynajmujący odpowiada finansowo za wszystkie szkody powstałe w domu w czasie pobytu i wyraża zgodę na to, aby wszelkie naprawy ewentualnych zniszczeń lub usunięcia usterek powstałych z jego winy (wycenione ponad kwotę wpłaconej kaucji) wykonane zostały na jego koszt.

………………………………………… …………………………………….

Data i podpis osoby przyjmującej kaucję Data i podpis osoby wpłacającej kaucję

 

Regulamin możesz pobrać tutaj.